Skoči na glavno vsebino

Pogoji za vpis

Starši so dolžni v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.
V mesecu februarju vpisujemo otroke za naslednje šolsko leto.

Starši s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Žetale ste VABILA z datumom in uro vpisa ter pogoji za vstop prejeli po pošti.
 
V skladu z Zakonom o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo oziroma lahko za svojega otroka organizirajo šolanje na domu.

V slednjem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju.

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.
Če starši predlagajo odložitev šolanja za eno šolsko leto, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba ali vzgojiteljice Vrtca, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Na podlagi vseh zbranih informacij komisija za ugotavljanje otrokove pripravljenosti na šolo izda mnenje.

Odložitev šolanja

Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo lahko otroku šolanje odloži za eno šolsko leto. V tem primeru je potrebno izdati upravno odločbo s katero se starše ovesti o začetku šolanja oziroma o odložitvi začetka šolanja. O pritožbah v zvezi z izdano odločbo odloča pritožbena komisija.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.
V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
 
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:
– obvezno vpišete otroka pri nas,
– na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vlogo za prepis šolskega novinca lahko dobite v šolski svetovalni službi.

Dostopnost